PROJECT PIAQ5454 DRAFT

U sklopu Projekta PIAQ5454 Greta je prošle godine raspisala natječaj za osmišljavanje virtualnih radova koji će biti realizirani tijekom 2022.g.
Prijave su se odnosile na postojeće novomedijske radove kao i na radove u nastanku, koji obuhvaćaju temu prostora u najširem mogućem smislu – od prostornih modela I koncepata do teoretskih radova. Selektirane projekte izvodit ćemo sukcesivno tijekom 2022. godine, kao virtualne 3D ambijente, objekte, platforme…
Ovaj natječaj nije zahtijevao iskustvo rada u softverima. Važne su nam bile ideje koje su mogle biti prezentirane kao vizualni prijedlozi, skice ili prototipovi. Radove prijavljene u vidu koncepata, kreirat ćemo uz kreativnu i tehničku podršku multimedijalnog umjetnika Mihaela Gibe.
Ovaj projekt pokrenuli smo u sklopu Grete koja se, nakon deset godina djelovanja kao dinamično kulturno-umjetničko odredište i nakon zagrebačkog potresa, transformirala u online platformu. S obzirom na činjenicu da već dvije godine funkcionira bez fizičkog prostora te isključivo u online okruženju, ovim natječajem željeli smo potaknuti umjetnike na sudjelovanje u natječaju kreiranjem ideja koje se temelje na novim percepcijama i poimanjima prostora kao virtualne discipline.

Umjetnici koje smo odabrali za sudjelovanje u Projektu PIAQ5454:


Ana Kovačić
Gaia Radić
Laurel Beckman


Projekt_PIAQ5454
Kad je sredinom prošlog stoljeća, prilikom odabira mjesta za gradnju najvećeg podzemnog jugoslavenskog aerodroma, odluka pala na Željavu – selo na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine – bilo je jasno kako je riječ o pomno promišljenoj mikro lokaciji. Ovo se naselje okruženo planinama, koje danas broji tek nekoliko desetaka stanovnika, nalazilo na geostrateškoj osnovici bivše države, dovoljno duboko u jugoslavenskom teritoriju, da omogući dugotrajno odolijevanje mogućim invazijama. Podzemni objekti Aerodroma Željava, građeni po uzoru na slične u Švedskoj, konstruirani su da, zlu ne trebalo, izdrže i značajnije nuklearne napade. Nazivali su ih Klek ili O-505 (Objekt 505), a u okolice Željave, pa i šire, kružila je anegdota kako se upravo u tim podzemnim objektima provodi tajna operacija razvijanja jugoslavenskog svemirskog programa koji je napredniji od onog sovjetskog ili američkog. No, jugoslavenska misija na Mjesec nije nikad realizirana, jer je Tito, prema predaji, program odlučio prodati Amerikancima, koji su, ako je vjerovati ovoj znanstveno-fantastičnoj pripovijesti, svoju misiju uspješno realizirali upravo zahvaljujući njemu.
PIAQ5454 je, prema ondašnjem vojnom kodu, bila georeferentna pozicija Aerodroma Željava i njome otvaramo našu priču o prostoru. Ovaj kod neka posluži kao simbolička  referenca za sve što pojam “prostora” može obuhvaćati – od jedne sićušne točke na Zemlji, pa sve do najšireg svemirskog prostranstva – jer Mjesec nam, u ovoj priči, nipošto nije granica. 
Prostor je, još od antike, bio jedan od temeljnih pojmova filozofije, pa je tako, prema Platonu, već Zenon postavio pitanje o tome što je, zapravo, prostor. Zenon, poznat po svojim logičkim paradoksima, i ovdje završava u pardoksu, jer sve u prostoru nalazi se na nekom mjestu, koje se, opet, nalazi u nekom prostoru, a taj prostor opet u nekom drugom, širem prostoru i tako unedogled. Paradoks proizlazi iz činjenice da, ako pretpostavimo da se prostornost proteže ad infinitum, na pitanje gdje se nešto nalazi, svaki je od odgovora koji označava prostor širi od onog prethodnog, zapravo točan, pa se tako možemo nalaziti u dijelu neke prostorije koja se nalazi u nekom stanu koji je dio neke zgrade, koja se, pak nalazi u nekom gradu i državi na Zemlji, u galaksiji koja je dio svemira, itd. 
Aristotelova kozmologija kazivala je kako se Sunce, Mjesec, planete i zvijezde nalaze unutar vječito rotirajućih koncentričnih kristalnih sfera. Prostor u kojem se gibaju svemirska tijela, prema Aristotelu, nije prazan, već se ondje nalazi eter, koji uz zemlju, zrak, vatru i vodu, predstavlja peti element. Eter je u grčkoj mitologiji bio zrak viših nebesa – onaj kojeg udišu bogovi. Uz Kaos, Eter je prisutan i u mitu o nastanku svijeta iz kozmičkog jajeta, a koje, pak, u svojoj suštini, predstavlja čisti potencijal stvaranja proizašao iz dualnosti svega postojećeg. Eter svojim pokretačkim silama ispunjava cjelokupnost prostora i vremena, smatrao je Kant, pri čemu su prostor i vrijeme, kao čisti zorovi, ograničenja naše osjetilne svijesti preko koje mi spoznajemo o svijetu i stvarima na iskustven način. Utjecaj Kantovog promišljanja o vremenu i prostoru, čita se i u teoriji relativnosti te kvantnoj fizici. Termin prostor-vrijeme veže se najčešće uz Einsteinovu teoriju relativnosti koja ukazuje na povezivanje vremenske i prostorne dimenzije u jednu, nakon što je određenim mjerenjima dokazana suovisnost iIi međusobna interferencija dvaju pojmova. Naime, prostor-vrijeme za svakog je promatrača isti, dok, prostorne i vremenske dimenzije ovise o promatračevu gibanju. U sklopu Projekta_ PIAQ5454, prostor je sasvim subjektivan – klasičnu fiziku, koja ga vidi objektivnim, apsolutnim, nepromijenjivim te neovisnim o vremenu, ostavljamo po strani. Naš prostor je, kantovski rečeno, dio subjektivne realnosti. Zanima nas čista svijest i slobodna imaginacija, koja u sebi sadrži potencijal za kreiranje neograničenog broja mogućih prostora koje stvara ex nihilo, poput stvaralačke snage kreatora svijeta iz kozmičkog jajeta. Dozvoljavamo, ovom prilikom, i solipsizam –  prostor ne treba postojati nigdje izvan mašte, kao što su i tajni laboratoriji za osmišljavanje jugoslavenskog svemirskog programa živjeli tek u mašti mještana Željave  – jer, postoji li, uistinu, išta izvan čovjekove svijesti?

Mirna Rul

As a part of the  Project PIAQ5454,  last year Greta has announced a call for art productions of virtual spaces which we  will present on our new online platform during 2022. The applications were related to existing new media works as well as emerging works, which cover the topic of space in the broadest possible sense – from spatial models and concepts to theoretical works. Selected projects will be presented successively during 2022, as virtual 3D ambiences, objects, platforms…
This competition did not require experience in software. What mattered to us were ideas that could be presented as visual ideas, sketches, or prototypes. Artworks submitted as concepts we will create with the creative and technical support from multimedia artist Mihael Giba.
We launched this project as a part of Greta which, after ten years of existing as a dynamic cultural and artistic destination, and after the Zagreb earthquake, was transformed into an online platform. Due to the fact that we have been operating without physical space for two years and exclusively in the online environment, with this call we wanted to encourage artists to participate in the competition by creating ideas based on new perceptions and concepts of space as a virtual discipline.
 
The artists we selected for the Project PIAQ5454:

Ana Kovačić
Gaia Radić
Laurel Beckman
Minja Mitrović
Tamara Bilankov


Projekt_PIAQ5454
When, in the middle of the last century, while choosing a site for the construction of the largest underground Yugoslav airport, the decision was made it would be Željava – a village on the border of Croatia and Bosnia and Herzegovina – it was clear that it was a carefully thought out micro location. This village surrounded by mountains, which today has only a few dozen inhabitants, was located on the geostrategic base of the former state, deep enough in Yugoslav territory  to enable long-term resistance to possible invasions. The underground objects of Zeljava Airport, built on the model of similar ones in Sweden, were constructed to withstand significant nuclear attacks. They were called Klek or O-505. There was an anecdote about Željava that a secret operation was being carried out in these underground facilities to develop a Yugoslav space program that was more advanced than the Soviet or American one. However, the Yugoslav mission to the Moon was never realized, because Tito decided to sell the program to the Americans, who, according to this SF story, successfully performed their mission thanks to him. PIAQ5454 was a military code and  the georeference position of Željava Airportand and the hoax about Željava Airport is a prelude to our story about space. Let this code serve as a symbolic reference for everything that the term “space” can encompass – from one tiny point on Earth to the widest cosmic space – because the Moon is by no means our limit. Space, since ancient times, has been one of the fundamental concepts in philosophy so, according to Plato, Zeno had already asked himself what the space actually was. Zeno, known for his logical paradoxes, ended up in a paradox here as well, because everything in space was in another space, which, in turn, was in some other space, and that space was again in another, wider space and so on indefinitely. The paradox stems from the fact that if we assume that space extends ad infinitum, to the question of where something is located, each of the answers denoting space wider than the previous one, is actually correct, so we can be in a part of a room located in an apartment that is part of a building, which in turn is located in a city and state on Earth, in a galaxy that is part of the universe, and so on. Aristotle’s cosmology said that the Sun, Moon, planets, and stars were located within eternally rotating concentric crystal spheres. The space in which cosmic bodies move, according to Aristotle, is not empty, but there is the Ether, which, along with Earth, Air, Fire and Water, is the fifth element. Ether in Greek mythology was the air of the higher heavens – the one inhaled by gods. In addition to Chaos, Ether is also present in the myth of the origin of the world from the cosmic egg, which, in turn, in its essence, represents the pure potential of creation arising from the duality of all that exists. The Ether with its driving forces fills the totality of space and time, Kant believed, where space and time are the limitations of our sensory consciousness through which we perceive the world and things in an experiential way. The influence of Kant’s thinking about time and space is also read in the theory of relativity and quantum physics. The term space-time is most often associated with Einstein’s theory of relativity, which indicates the connection of the temporal and spatial dimensions into one, after certain measurements have proven the interdependence or interference of two concepts. Namely, space-time is the same for each observer, while the spatial and temporal dimensions depend on the observer’s movement. In Project_ PIAQ5454, space is completely subjective – we leave aside classical physics, which sees it as objective, absolute, unchangeable and independent of time. Our space is, to put it bluntly, part of subjective reality. We are interested in pure consciousness and free imagination, which contains the potential to create an unlimited number of possible spaces created ex nihilo, such as the creative power of the creator of the world from the cosmic egg. We allow, on this occasion, solipsism – space should not exist anywhere outside the imagination, just as the secret laboratories for designing the Yugoslav space program lived only in the imagination of the inhabitants of Željava – because, is there really anything beyond human consciousness?

Mirna Rul